مثلثات ( تجربی ) - استاد شهرام خامنه

مثلثات ( تجربی ) - استاد شهرام خامنه
مثلثات ( تجربی ) - استاد شهرام خامنه - مثلثات + جمع بندی نکات + حل تست های طبقه بندی شده ی کنکور
۲۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مثلثات ( تجربی ) - استاد شهرام خامنه خرید مثلثات ( تجربی ) - استاد شهرام خامنه

انتگرال ( تجربی ) - استاد شهرام خامنه

انتگرال ( تجربی ) - استاد شهرام خامنه
انتگرال ( تجربی ) - استاد شهرام خامنه - انتگرال + جمع بندی نکات + حل تست های طبقه بندی شده ی کنکور
۲۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر انتگرال ( تجربی ) - استاد شهرام خامنه خرید انتگرال ( تجربی ) - استاد شهرام خامنه

مشتق و کاربرد مشتق ( تجربی ) - استاد شهرام خامنه

مشتق و کاربرد مشتق  ( تجربی ) - استاد شهرام خامنه
مشتق و کاربرد مشتق ( تجربی ) - استاد شهرام خامنه - مشتق + کاربرد مشتق + جمع بندی نکات + حل تست های طبقه بندی شده ی کنکور
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مشتق و کاربرد مشتق  ( تجربی ) - استاد شهرام خامنه خرید مشتق و کاربرد مشتق  ( تجربی ) - استاد شهرام خامنه

حد و پیوستگی و مجانب (تجربی ) - استاد شهرام خامنه

حد و پیوستگی و مجانب (تجربی ) - استاد شهرام خامنه
حد و پیوستگی و مجانب (تجربی ) - استاد شهرام خامنه - حد + پیوستگی + مجانب + جمع بندی نکات + حل تست های طبقه بندی شده ی کنکور
۱۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر حد و پیوستگی و مجانب (تجربی ) - استاد شهرام خامنه خرید حد و پیوستگی و مجانب (تجربی ) - استاد شهرام خامنه

ریاضی سوم تجربی - استاد شهرام خامنه

ریاضی سوم تجربی - استاد شهرام خامنه
ریاضی سوم تجربی - استاد شهرام خامنه - ریاضی سوم به صورت مبحث به مبحث + جمع بندی نکات + حل تست های طبقه بندی شده ی کنکور
۱۷۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ریاضی سوم تجربی - استاد شهرام خامنه خرید ریاضی سوم تجربی - استاد شهرام خامنه

ریاضی عمومی 1 و 2 (تجربی) - استاد شهرام خامنه

ریاضی عمومی 1 و 2 (تجربی) - استاد شهرام خامنه
ریاضی عمومی 1 و 2 (تجربی) - استاد شهرام خامنه - ریاضی چهارم به صورت مبحث به مبحث + جمع بندی نکات + حل تست های طبقه بندی شده ی کنکور
۳۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ریاضی عمومی 1 و 2 (تجربی) - استاد شهرام خامنه خرید ریاضی عمومی 1 و 2 (تجربی) - استاد شهرام خامنه

پکیج جامع ریاضی (تجربی) - استاد شهرام خامنه

پکیج جامع ریاضی (تجربی) - استاد شهرام خامنه
پکیج جامع ریاضی (تجربی) - استاد شهرام خامنه -ریاضی2 + ریاضی 3 + ریاضی چهارم + هندسه 1 (به صورت مبحث به مبحث + جمع بندی نکات + حل تست های طبقه بندی شده ی کنکور )
۴۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر پکیج جامع ریاضی (تجربی) - استاد شهرام خامنه خرید پکیج جامع ریاضی (تجربی) - استاد شهرام خامنه

مشتق و کاربرد مشتق (ریاضی) - استاد شهرام خامنه

مشتق و کاربرد مشتق (ریاضی) - استاد شهرام خامنه
مشتق و کاربرد مشتق (ریاضی) - استاد شهرام خامنه - مشتق + نکات مشتق + بررسی معادله درجه 2 + ریشه های معادله درجه 2 + لگاریتم تابع معکوس + حل مثال مشتق تابع مرکب +مشتق زنجیره ای +مشتق دوم تابع معکوس و...
۱۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مشتق و کاربرد مشتق (ریاضی) - استاد شهرام خامنه خرید مشتق و کاربرد مشتق (ریاضی) - استاد شهرام خامنه

انتگرال - استاد شهرام خامنه

انتگرال - استاد شهرام خامنه
انتگرال - استاد شهرام خامنه- دیفرانسیل خطا و خطا سازی + ریشه یابی + روش های دیگر ریشه یابی + انتگرال نامعین + روش های انتگرال گیری (1و2و3)+ انتگرال گیری ضمنی + انتگرال معین +ریمان + چند مثال برای ریمان و...
۷۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر انتگرال - استاد شهرام خامنه خرید انتگرال - استاد شهرام خامنه